Kurumsal Politikalar

1. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KURUMSAL POLİTİKASI

1.1   Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası

En üst kalitede ürün ve servisin, rekabetçi fiyatlarla verilmesini, tüm çalışanların aktif katılımı ile ve toplam müşteri tatminini gerçekleştirerek sağlamayı taahhüt ederiz.

Sürekli gelişmeye yönelik değişimi benimserken şirketin temelinde güvenilirliğin ve huzurlu bir çalışma ortamının kalıcı olmasını amaçlayan Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerimizin sürekli geliştirilmesini taahhüt ederiz.

Üretim kaynaklarımızı en uygun düzeyde kullanmak için yeni teknolojileri katarak ve personelimizi bilinçlendirerek üretim yöntemlerimizi sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Tüm bu çalışmaları yaparken yürürlükte olan veya yeni yürürlüğe alınan tüm yasal mevzuatlara uyum sağlayacağımızı taahhüt ediyoruz.

1.2   Çevre Politikası

İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak ve hatta aşmak.

Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak.

Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.

Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak.

Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemek. 

Çalışanlara ve müteahhitlere, çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmektir.

Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek.

Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmak, geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak.

Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek.

Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak.

Müteahhitlerin faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkenlerini de kontrol altında tutmak.

Gelecekte üretilecek yeni ürünler, proses ve faaliyetlerle ilgili çevre etkenlerini kontrol altında tutmak ve etkilerini minimuma indirmektir.

1.3   İSG Politikası

Dizaynpak Baskı ve Ambalaj Teknolojileri A.Ş. olarak İSG politikamız, tabi olduğumuz tüm iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uymak, proaktif bakış açısı ile iş kazası ve meslek hastalığı risklerini minimize ederek hem çalışanlar hem de çevre için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmaktır. Ayrıca firmamız, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ile iş sağlığı ve güvenliği yönetimini ve performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

1.4 Sosyal Sorumluluk Politikası

Faaliyet göstermekte olduğumuz tüm alanlarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde yerine getirmek.

İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanarak çalışanlarımıza özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullandırılmasını sağlamak.

Çalışanlarımız arasında dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, mezhep, yaş fiziksel engel ayrımı gözetmeksizin; güvenli ve sağlıklı bir ortamda, uyum içerisinde çalışmalarını sağlamak.

Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin şirket etik kurallarına uymalarını, ticari dürüstlük çerçevesinde çalışmalarını sağlamak.

Ülkemizin kültür ve geleneklerine sahip çıkarak uluslararası standartlara uyum sağlamak

1.5 Anti Rüşvet Politikası

Tüm Dizayn Matbaacılık personeli şirket işlerini yasal ve etik şekillerde yürütecektir. Dizayn Matbaa yasadışı ödemeleri, rüşveti, bahşişi ya da diğer kuşkulu teşvik araçlarını kullanmamalıdır. Dizayn Matbaa özellikle herhangi bir çalışanına ya da temsilcisine rüşveti yasaklamıştır. Bu politika şirketin tüm operasyonlarını kapsamaktadır.

1.6 İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası

Dizayn Matbaacılık, insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışını yayarak çalışan personelinin, müşterilerinin ve paydaşlarının bilinç ve farkındalığını artırmayı hedeflemektedir. 

Dizayn Matbaacılık, İş Kanunu’nun yanı sıra, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel ilkeleri ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirme hususunda en iyi çabayı göstermektedir.

Dizayn Matbaacılık, personeli ve müşterileriyle olan ilişkilerini saygı çerçevesi içinde yürütmektedir. Etik İlkeleri gereği dil, din, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, mezhep vb. sebeplere dayalı ayrım yapmaksızın dürüstlük, güven, tarafsızlık, saydamlık ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Söz konusu ilişkileri kötü muamele olarak algılanacak davranışlardan uzak durmak ve çalışma ortamını bozmayacak şekilde sürdürmekle yükümlüdür.

Dizayn Matbaacılık, her türlü kötü muamele, ayrımcılık veya taciz eylemlerine engel olabilmek için gereken tedbirleri almak ve şüphelenilen durumlarda İnsan Kaynakları Birimi’ne bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Personelin bu konuda şikâyeti olması halinde durumu yöneticilerine veya doğrudan İnsan Kaynakları Birimi’ne iletebilmektedir.

Bu tür şikâyetler şikâyette bulunan kişi aleyhine kullanılmaz ve ciddiyetle durum tetkik edilerek neticelendirilir. Dizayn Matbaacılık, ayrımcılık, taciz vb. kötü muamelenin varlığını tespit ettiği takdirde sorumlu kişilere yönelik olarak gerekli idari yaptırımları uygulamakla sorumludur. 

Dizayn Matbaacılık, personel istihdamı konusunda haksız rekabete yol açabilecek her türlü uygulamadan kaçınmaktadır. 

İnsan Hakları politikası uyarınca, Dizayn Matbaacılık yasal çalışma yaşının altında olan işçileri istihdam etmez.

Dizayn Matbaacılık,  hâlihazırda kadın erkek eşitliği temelinde gerçekleştirmekte olduğu İK uygulamaları, yeni personel alımları,  istihdam etmekte olduğu kadın çalışanlar ile kadınların iş gücüne katılımını desteklemekte, kadın-erkek tüm personelin sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlama konusunda gerekli tedbirleri almakta, eşitlik ve iş barışının hâkim olduğu çalışma ortamını sürdürmeyi hedeflemektedir.

Dizayn Matbaacılık,  gerek işe alımda gerek kariyer gelişiminde, personeli arasında ayırım gözetmeksizin eşit olanaklar sağlamaya özen göstermektedir. Dizayn Matbaacılık, anne olan kadın personelin kariyer yoluna kaldıkları yerden devam etmelerini sağlayarak, kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanabilmelerini temin etmeyi ve böylelikle iş-aile yaşam dengesini koruyan bir iş ortamını muhafaza etmeyi amaçlamaktadır.

Dizayn Matbaacılık, zorla ve zorunlu tutarak çalıştırmaya karşıdır.

Dizayn Matbaacılık, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı ve tesislerinde kimsenin yaşamanı kaybetmemesi ya da yaralanmaması için tüm makul tedbirleri almayı hedefler. İş sağlığı ve güvenliği yasalarına göre çalışanlarını bilinçlendirmeye önem verir.

Dizayn Matbaacılık, çalışanlarına güvenli ve her türlü taciz, istismar, suistimal ya da şiddetten uzak çalışma ortamı sunacağını taahhüt etmektedir.

1.7. Dizayn Matbaacılık Bilgi Güvenliği Politikası

DİZAYN MATBAACILIK firması olarak faaliyetlerimiz esnasında hizmet vermekte olduğumuz müşterilerimizin özel erişim/bağlantı bilgilerine, kritik cihazlara ait özel parola, ayar ve iletişim bilgilerine sahip olabilmektedir.

Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır.

Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi kurumlar ve bayilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir. 

Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

Bu amaçla :

• ISO 27001:2013 sistemini kurduk, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

• Risklerimizi sürekli gözden geçiriyor ve kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uyguluyoruz.

• Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutarız.

• T.C. yasa ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı taahhüt ederiz.

• Bu politikayı yılda bir kez YGG toplantısında değerlendirerek güncel tutarız.